TVOI Office

Ahmedabad, 2020

 

KBM Sweet Shop

Ahmedabad, 2019

 

VS House

Ahmedabad, 2019

 

AN House

Ahmedabad, 2019

 

MD Apartment

Ahmedabad, 2019

 

PPS Camp, Kumbh Mela

Prayagraj, 2019

 

DC House

Ahmedabad, 2021

 

Akshatam 4

Palanpur, 2017