TVOI Office

Ahmedabad, 2020

 

AN House

Ahmedabad, 2019

 

DC House

Ahmedabad, 2021

 

VS House

Ahmedabad, 2019

 

MD Apartment

Ahmedabad, 2019

 

Akshatam 4

Palanpur, 2017

 

PPS Camp, Kumbh Mela

Prayagraj, 2019

 

KBM Sweet Shop

Ahmedabad, 2019