D10

Mumbai, 2023

 

HS House

Ahmedabad. 2021

 

KBM Sweet Shop

Ahmedabad, 2019

 

JS Apartment

Ahmedabad, 2023

 

CH Office

Ahmedabad, 2023

 

VS House

Ahmedabad, 2019

 

UZ House

Ahmedabad, 2022

 

PPS Camp, Kumbh Mela

Prayagraj, 2019